Konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji wraz z kolorystyką
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7
w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na remont konserwatorski elewacji wraz z kolorystyką
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej nr 7 w Bielsku-Białej.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
uproszczonego zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowany termin realizacji: maj / czerwiec 2019 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
19 marca 2019 r. do godz. 08:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót
objęty projektem budowlanym.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Dworkowa nr 7 - projekt budowlany: [ kliknij tutaj ],
Dworkowa nr 7 - przedmiar robót: [ kliknij tutaj ],
Dworkowa nr 7 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],