Konkurs ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w oparciu o projekt w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - pożądany
termin realizacji - do dn. 30.11.2015 r.

Ofertę prosimy przygotować na podstawie kosztorysu ofertowego (dokument
do pobrania w pliku).
Projekt wymiany wewnętrznej instalacji gazowej znajduje się do wglądu w siedzibie
Zarządcy.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej oraz uprawnień (świadectwo kwalifikacji
„E-G” oraz „D-G”).

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
19 sierpnia 2015 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na 50 000,00 zł.
Roboty objęte są pozwoleniem na budowę

Dokumenty do pobrania:
Dębowa nr 3 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],