Konkurs ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej nr 3 w Bielsku-Białej - pożądany
termin realizacji - do dn. 31.08.2015 r.

Ofertę prosimy przygotować na podstawie zestawienia podstawowych materiałów i robót
(dokument do pobrania w pliku). Projekt regulacji wewnętrznej instalacji c.o. znajduje
się do wglądu w siedzibie Zarządcy.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
24 czerwca 2015 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilno-prawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na 50 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania:
Dębowa nr 3 - zestawienie podstawowych materiałów i robót: [ kliknij tutaj ],