Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy
ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy
ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować w oparciu o specyfikację robót (dokument
do pobrania – specyfikacja robót).
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak
również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Pożądany termin realizacji: lipiec - wrzesień 2017 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
7 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa. Zastrzegamy
swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy
cywilno-prawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na 25 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania:
Cyniarska nr 12 - specyfikacja robót: [ kliknij tutaj ],