Konkurs ofert na wykonanie zadań remontowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań remontowych:

- zadanie nr 1 - remont pokrycia dachowego,
- zadanie nr 2 - remont kominów,
- zadanie nr 3 - montaż rur kominowych ocieplanych,

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyniarskiej nr 12 w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany przez Wspólnotę Mieszkaniową termin wykonania prac:
do dn. 30 października 2019 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
14 marca 2019 r.
do godz. 08:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
dokumentacją.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
Cyniarska nr 12 - zadanie 1 kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ],
Cyniarska nr 12 - zadanie 2 kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].
Cyniarska nr 12 - zadanie 3 kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].