Konkurs ofert na wykonanie wyszczególnionych robót budowlanych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej.


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Broniewskiego nr 22 w Bielsku-Białej:

remont pokrycia dachowego.

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego uproszczonego
zawierających sposób i technologię wykonania prac.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac, jak również
o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie
działalności gospodarczej.

Preferowany termin wykonania prac: 31.10.2022 r.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia 04 sierpnia 2022 r.
do godz. 14:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1 w Bielsku-Białej (II piętro).
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie poinformowany
drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej
z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:

Broniewskiego nr 22 - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].