Konkurs ofert na wykonanie remontu balkonu wraz z balustradą ze sztucznego
kamienia i odlewów cementowych i remont wykuszy na elewacji frontowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A
w Bielsku-Białej


Ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

remont balkonu wraz balustradą ze sztucznego kamienia i odlewów cementowych
i remont wykuszy na elewacji frontowej

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja nr 9A w Bielsku-Białej

Ofertę prosimy przygotować na oryginalnych drukach kosztorysu ofertowego
zawierającego sposób i technologię wykonania prac.
Dokumentację uproszczoną remontu stanowi Program prac konserwatorskich.
Ponadto w ofercie prosimy o podanie gwarancji i terminu wykonania prac,
jak również o załączenie uwierzytelnionej kserokopii dokumentu potwierdzającego
prowadzenie działalności gospodarczej.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w terminie do dnia
5 lipca 2018 r.
do godz. 15:00 w biurze Zarządcy przy ul. Piastowskiej nr 1
w Bielsku-Białej (II piętro).
Złożona oferta powinna zawierać koszt uwzględniający cały zakres robót objęty
dokumentacją.


Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Wspólnota Mieszkaniowa.
Zastrzegamy swobodę wyboru oferty i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wykonawca, którego oferta będzie wybrana zostanie o fakcie tym niezwłocznie
poinformowany drogą telefoniczną. Podstawą do rozpoczęcia prac będzie zawarcie
umowy cywilnoprawnej z przedstawieniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej
przynajmniej na wartość kontraktu.

Dokumenty do pobrania:
3-go Maja nr 9A - program prac konserwatorskich: [ kliknij tutaj ],
3-go Maja nr 9A - kosztorys ofertowy: [ kliknij tutaj ].